تحلیلی بر الگوی پراکنش و توزیع مراکز درمانی و مکان یابی بهینه درمانگاه های جدید (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان)

2 (کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان)

چکیده

امروزه به دنبال گسترش شهرنشینی و رشد فزاینده جمعیت، شهرها با مشکلات متعددی از جمله عدم بهره­مندی متناسب تمامی شهروندان از خدمات شهری مواجه می­باشند. خدمات درمانی به طور ویژه به عنوان یکی از کاربری های مهم شهری که جمعیت قابل توجهی با آن سروکار دارند و سطوح قابل توجهی از فضای شهری را نیز به خود اختصاص می دهد، با مشکلاتی چون کمبود، توزیع نامتناسب با نیازهای جمعیتی، عدم رعایت همجواری ها و... روبه رو می باشند. اینک  هدف از این پژوهش تحلیل پراکنش مراکز درمانی در سطح شهر پیرانشهر و مکان یابی درمانگاه­های جدید با توجه به کمبود شهر می­باشد. روش انجام تحقیق توصیفی-تحلیلی است. به منظور طبقه­بندی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های ANP و AHP، میانگین نزدیک ترین همسایه، شاخص Moran's I و مدل تحلیل شبکه استفاده و برای انجام این عملیات از نرم افزارهای ARC/GIS ، Expert choice و Super Decisions بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از نتایج تحقیق بیانگر آن است که مراکز درمانی شهر پیرانشهر از نظر سازگاری با سایر کاربری ها و همچنین از نظر دسترسی، نامتناسب است. سپس با تلفیق لایه­های مختلف کاربری­های تأثیرگذار، نقشه نهایی فضاهای بهینه جهت احداث درمانگاه­های جدید تهیه و پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis on Dispersion and Distribution of Health Centers and Optimal Locating of New Clinics (Case study: Piranshahr city)

نویسندگان [English]

  • Hussain Yaghfoori 1
  • Dyman KashefiDoost 2
  • Jamil GhaderMarzi 2
1 Ph.D, Associate Professor of Geography and Urban Planning, Sistanan & Bluchestan University
2 Msc. of Geography and Urban Planning, Sistanan & Bluchestan University
چکیده [English]

Today, following the development of urban areas  and  increasing  the growth of population, cities are faced with various problems including lack of appropriate access to city services. Health services , in particular, as one of the main urban services, that  a great number of people deal  with,  and   assign itself a considerable level of urban spaces, are faced with problems including shortage, inappropriate distribution with population requirements, lack of observing neighborhood and so forth. Therefore, the objective of this study is to analyze the dispersion of health centers in Piranshahr city and locating new clinics with respect to the shortage of health centers in the city. The research method is descriptive-analytic. In order to classify and analyze information, ANP, AHP, mean of nearest neighborhood, Moran’s I index and network analysis methods were used and for performing such operations, ARC /GIS, Expert  choice and Super Decisions software have been used. The obtained results indicate that certain  health centers of Piranshahr city are not appropriate from the view point of adaptability with other uses and also availability. Then by incorporating different layers of effective usages, the final map of optimum spaces for the establishment of new clinics has been prepared and proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health centers
  • locating
  • Nearest neighborhood
  • Network Analysis
  • Piranshahr city