تحلیل فرصت‌ها‌ی توسعه‌ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران)

2 (دانشیار گروه جغرافیا، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران)

3 (استادیار گروه جغرافیا،واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران)

چکیده

افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ و نیز محدود گسترش و توسعه­ی فیزیکی در این شهرها باعث شده تاضرورت پرداختن به احیای بافت قدیم این شهرها بیش از پیش اهمیت پیدا کند. هدف این تحقیق، شناخت قابلیت­ها و تنگناهای داخلی بافت قدیم شهر کرمانشاه،   فرصت­ها و تهدیدهای بیرونی و در نتیجه تحلیل و امکان­سنجی بهره­مندی از فرصت­های توسعه­ای و ارتقاء زیست، سکونت و فعالیت در بافت قدیم و هسته مرکزی شهر کرمانشاه     می­باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش تحقیق تحلیلی - توصیفی استفاده شده است.  اطلاعات مورد نیاز تحقیق با استفاده از روش کتابخانه­ای و فیش­برداری، پرسشنامه و مشاهده میدانی جمع­آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آماری توصیفی و استنباطی و نیز مدل­SWOT استفاده شدهاست. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل عوامل چهارگانه تکنیکSWOT، محدوده مورد مطالعه دارای 12 نقطه قوت، 10 نقطه فرصت، 12 نقطه ضعف و 9 نقطه تهدید می­باشد. برای ترسیم ماتریسSWOTاز امتیاز نهایی شاخص­های برتر چهار عامل (قوت، فرصت، ضعف و تهدید) استفاده گردید که بر مبنای آن در یک چارچوب منطقی می­توان فرصت­ها و تهدیدهای کلیدی خارجی را با ضعف­ها و قدرت­های داخلی در یک رویکرد ساختاری شده مقایسه نمود و الگوهای توسعه سازگار با موقعیت داخلی و خارجی  را تبیین نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Analysis of Developmental Opportunities in an Old Urban Texture (Case Study: down town Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Leila MosaviDarAmrodi 1
  • Majid Shams 2
  • Nowzar Ghanbari 3
1 PhD student of Geography and Urban Planning, Malayer Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
2 Ph.D, Associate Professor, Geography Department, Malayer Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran
3 , Ph.D, Assistant Professor, Geography department,Kermanshah Branch, Islamic Azad University, , Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The Population increase, as well as, the limitations of physical expansion and development in large cities reminds the necessity of improvement and innovation of the old urban texture of these cities. The aim of this study is to identify the potentials and internal limitations of urban texture of Kermanshah. Moreover, the study tries to show the external opportunities and threats of  these areas. Furthermore, the feasibility of using developmental opportunities and promotion of environmental activities in old texture areas and central part of Kermanshah are analyzed too. The research is an applied one and the methodology of this research is descriptive- analytic. The relevant information was collected through library method and note-taking, a questionnaire, and field studies. Descriptive and inferential statistics along with SWAT model were used to analyze the data. Based on the results of four factors of the SWOT technique analysis, the district of the study has 12 advantages, 10 potentials,12 vulnerabilities, and9 threats. To draw the SWOT matrix, the top final score index of four factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) were used. Based on this matrix in a logical framework the external main opportunities and threats can be compared with internal weakness and strength to determine compatible development patterns with external and internal situations.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wear out urban texture
  • central part
  • Opportunity
  • Development reconstruction
  • Kermanshah