تحلیل اکولوژیک ساختار فضای سبز شهر جیرفت با استفاده از متریک‌های سیمای سرزمین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیارگروه آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور)

2 (دانشجوی دکتری آموزش محیط زیست، دانشگاه پیام نور)

3 (دانشجوی دکتری برنامه ریزی، مدیریت و آموزش محیط زیست دانشگاه تهران)

چکیده

کاربرد اکولوژی سیمای سرزمین در زمینه های مختلف برنامه ریزی شهری نشان دهنده قابلیت تحلیل و بیان کمی نتایج حاصل از تعامل انسان و محیط زیست است که خود به صورت اختلال و ناهمگنی در سطح زمین بروز می کند. در واقع رشد سریع شهر ها موجب تغییر الگو های فضایی کاربری ها به ویژه فضای سبز می شود. از این رو در این تحقیق با هدف بهبود وضعیت فضاهای سبز و تلفیق آن با توسعه پایدار، ترکیب و توزیع فضا های سبز شهر جیرفت با کمک متریک های سیمای سرزمین (تعداد لکه، نسبت مساحت طبقه، متوسط اندازه لکه، متوسط نزدیک ترین فاصله همسایگی) بررسی می شود. نتایج این تحقیق بیانگر این موضوع است که فضاهای سبز از نظر ترکیب و توزیع در بخش قابل توجهی از شهر جیرفت دارای شرایط مطلوبی نیستند و شبکه موزاییک لکه های فضای سبز شهری از وسعت و پیوستگی لازم برای ارائه خدمات اکولوژیکی برخوردار نیست. بنابراین پیشنهاد می شود در مناطقی که لکه های سبز گسسته و با مساحت های کم هستند از طریق ایجاد فضای سبز بین آن ها پیوستگی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ecological Analysis of Green Space Jiroft Using Landscape Metrics

نویسندگان [English]

  • Maryam Larijani 1
  • Fatemeh Ghassami 2
  • Elham Yusefi Robiat 3
1 Ph.D, Assistant Professor, Department of Environmental Education, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 PhD student of Environment Education, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 PhD student of Environment Planning, Management and Education, Tehran University
چکیده [English]

              Application of landscape ecology in the field of urban planning indicates the quantitative interpretability  and the  analysis capability of  the results of such analysis which shows the  interaction of humans and their environment which in most cases happen to be  a heterogeneous and disorder one that occurs at ground level. The rapid growth of urban changes spatial patterns of land uses in particular green spaces. Therefore, in this research, to improve green spaces and integration of it to sustainable development; the composition and distribution of green space of Jiroft with the help of landscape metrics(including CAP MPS, MNN, NP)is considered. The results of this study indicate that the composition and distribution of green space in significant part of Jiroft are not favorable conditions and mosaic network of urban green space patches of extent and continuity are not required to provide ecological services. Therefore, it is suggested to improve the ecological processes in areas where there are discrete green patches with a small area in order to create continuity between them.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • LandscapeMetrics
  • green space
  • composition anddistribution