ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد سکونتگاه های شهری استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان)

2 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان)

3 (کارشناس ارشد اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران)

چکیده

مواد زائد جامد یکی از تولیدات غیرقابل اجتناب هر جامعه و مدیریت آن یکی از نیازهای اصلی آن جامعه محسوب می گردد. بنابراین ضروری است، تا مدیریت مواد زائد جامد در غالب یک سیستم مدیریت سیستماتیک و هدفدار صورت پذیرد، تا حتی المکان از کاهش منابع و آلودگی های محیطی جلوگیری به عمل آید. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد سکونتگاه های شهری استان مازندران و ارائه تمهیدات لازم در جهت بهبود آن صورت پذیرفته است. روش این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. به این ترتیب که پس از بررسی ادبیات تحقیق، جهت انتخاب معیارها از روش دلفی استفاده گردید. سپس به منظور یکسان سازی مقیاس معیارها از روش مقیاس دو قطبی فاصله ای و به منظور تعیین درجه اهمیت نسبی معیارها از تکنیک های وزن دهی، روش آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. در این پژوهش ارزیابی و رتبه بندی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره صورت پذیرفت، به طوری که در گروه جبرانی مدل های تصمیم گیری چندصفتی، از زیر گروه نمره گذاری و امتیازدهی، روش مجموع ساده وزنی و از زیرگروه سازشی، روش رتبه بندی براساس تشابه به حد ایدئال مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت رتبه نهایی با روش میانگین رتبه ها صورت پذیرفت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است، که سیستم مدیریت مواد زائد جامد شهرهای بابل و عباس آباد به ترتیب رتبه های اول و آخر را در سطح سکونتگاه­های شهری استان به خود اختصاص داده اند و در رتبه های بعدی شهرهای تنکابن و بابلسر بعد از شهر بابل و شهرهای فریم و بلده بعد از شهر عباس آباد قرار گرفته اند.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Solid Waste Management System of Urban Settlements (Case study: Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • Mohammad Reza Kanani 2
  • Masoumeh Akbari 3
1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Ph.D Student in Geography and Urban Planning, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Ph.D Student in Environmental Science and Research Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Solid waste materials are among the inevitable products of every society and their management is one of the basic needs of every community. Therefore, it is essential that the manager of solid waste materials perform in a frame of a systematic and targeted system, so that in cases of need, he can prevent reduction of resources and even environmental pollution.  Therefore, the present research, with the aim of evaluating solid waste materials’ management system in the urban residences of Mazandaran Province and with the aim to present the necessary preparation to improve it, was undertaken. The method in this research is descriptive– analytical type. Thus, after studying the literature of research, the Delphi method was used for selection criteria. Then, in order to equalize comparison criteria, distance bipolar comparison method was used and in order to determine the proportional importance of the criteria, the weighting techniques and the  Anthropic method were used. In this study, evaluating and ranking was performed using Multi-Criterion Decision Making Methods. Therefore, in the compensatory group, Multi-Characteristics Decision Making Models; from subgroup of grading and scoring, simple total weight method; and, from adaptive subgroup, the rating method based on the similarity were used ideally and finally. The final ranking was determined using the average method of ranks. It seems that cities of Babol and Abbass-Abad have allocated themselves the first and the last ranks in urban residences and in next rates, cites like Tonekabon, Babolsar after cities of Babol, and cities of Farim and Balladeh are located after Abbass Abad.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Solid Waste
  • Urban Settlements
  • Management
  • Mazandaran