نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرم‌آباد در شرایط تغییر اقلیم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استاد یار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان)

2 (استادیار گروه جغرافیا،‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد)

3 ( کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد)

چکیده

امروزه مدیریت شهری تحول یافته است. شهرها برای رفاه و آسایش بیش تر شهروندان مدیریت می­شوند و مدیریت شهری، نقش مهمی در موفقیت برنامه­ها و طرح­های توسعه شهری به عهده دارد. با توجه به آنکه در فرآیند تغییر اقلیم، عناصر اقلیمی زیادی دخیل است انتظار می­رود که به دنبال هرگونه تغییرات کمی و کیفی این عناصر، آسایش بیوکلیماتیک انسان نیز به ویژه در شهرها تحت تأثیر قرار گیرد. لذا در این تحقیق با استفاده از متغیّرهای اقلیمی بارش، دما و رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک شهر خرم­آباد طی یک دوره آماری50 ساله (1389-1340) احتمال وقوع تغییر اقلیم در این شهر مورد بررسی قرارگرفت. در ادامه جهت ارزیابی اثرات آن بر اقلیم آسایش منطقه با استفاده از مدل زیست ـ اقلیمی ترجونگ، ماه­های مطلوب برای آسایش فیزیولوژی انسان در 5 دوره­ی ده ساله تعیین و روند خطی این تغییرات برای ده سال بعد که مقارن با دهه­ی ششم می­باشد در محیط نرم افزار مینی­تب، پیش بینی شد. در انتها نیز نقش مدیریت هماهنگ شهری در راستای تعدیل نوسانات منطقه­ی آسایش شهر خرم­آباد در شرایط تغییر اقلیم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می­دهد طی دهه­های اخیر در منطقه­ی مورد مطالعه عناصر اقلیمی دما و بارش سیر نزولی داشته­اند اما متغیّر رطوبت نسبی روند صعودی داشته است. همچنین بیوکلیماتیک شهر خرم­آباد در دهه­های اخیر دستخوش تغییرات شده است به طوری که در طول سال از شرایط آب و هوایی فوق العاده داغ تا سرد برخوردار است. در دهه­های اول تا چهارم دوره­ی مورد بررسی، شش ماه از سال در شرایط فیزیولوژیکی بسیار خنک بوده است و این در حالی است که در دهه­ی پنجم به هفت ماه از سال تغییر یافته است. ­مطابق پیش بینی صورت گرفته در شهر خرم­آباد نیز دو نتیجه حاصل شد یکی اینکه طی دهه­ی آینده ماه­های گرم جهت آسایش و راحتی فیزیولوژی انسان شرایط مساعدتری دارند و دیگر اینکه در دهه­ی آینده تعداد ماه­های مطبوع از سه ماه به دو ماه تنزل خواهد یافت. در نتیجه نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات محدوده­ی آسایش شهر خرم آباد در دهه آینده، خصوصآ در مدیریت فضای سبز شهری جایگاه ویژه­ای پیدا می­کند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Urban Management in Moderating Fluctuations KHORRAMABAD City Bioclimatic Comfort on Climate Change Conditions

نویسندگان [English]

  • Mehran Lashani zand 1
  • Behrouz Parvane 2
  • Farzaneh Omidimehr 3
1  Ph.D Assistant Professor of Agriculture and Natural Resources, Research Center of Lorestan Province,
2 , Ph.D Assistant Prof. Dept of Geography, Islamic Azad University of Khorramabad Branch.
3 M.A of Geography Physical, Islamic Azad University of Khorramabad Branch.
چکیده [English]

Today, the urban management has been changed. The cities they manage for the comfort and welfare of the citizens. Considering in the climate change process interfere many climatic elements its erected that following any quantify and quality change in elements also influenced humans bioclimatic convenience. Neverless in this study using climatic variables of rain full temperature and relative moisture of synoptic station from khorramabad city in during one statically period for fifty years (1340-1389) probability occurrence of climatic change studied in this city. In following evaluations direction its effects on climate of regions convenience using bioclimatic Terjung model desirable months for human physiological convenience defined in five period of the years and linear procedure these changes for next ten years that is Contemporaneous with 1399 is expected in Minitab software environment. Results obtained this research shows that in during recently decades in region under studied elements of temperature and rainfall elements have fallen but relative moisture variable have risen. Also bioclimatic of khorramabad city has under wen changes in recently decades such in during year have whether extremely hot to cold. In the first to forth period under studied in year six months have physiological conditions very cold and mean while that in fifth decades has changed to seven months. according predictions done in the Khorramabad city , were the two result , The first result is next decade, the warm months are favorable conditions for the comfort and convenience of human physiology, Second  the result  months of pleasant in the next decade will be reduced from three months to two months. Urban management role in moderating fluctuations the comfort zone of Khorramabad city in the next decade especially will be found a special place in the management of urban green spaces.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • urban management
  • Climate Change
  • bioclimatic conditions
  • Terjung model
  • Khorramabad city