تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشکده‌ی جغرافیای دانشگاه تهران)

2 (استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشکده ی جغرافیای دانشگاه تهران)

3 (دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه تهران)

4 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تهران)

چکیده

در کشور ما مسأله مسکن در چند دهه گذشته به یکی از چالش­های اصلی در برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی بدل شده است، که در این میان لزوم توجه به مسکن و برنامه ریزی آن در راستای توسعه­ی پایدار شهری در چهارچوب برنامه ریزی های ملّی، منطقه ای و شهری، بیش از پیش احساس می­شود، تا بهره­گیری از دانش و تکنیک های برنامه ریزی، مشکلات شهروندان را برطرف کرده و در نتیجه، محیطی آرام و سرسبز، همراه با امنیت و آسایش و رفاه، برای آنان فراهم شود .بدین منظور این مقاله به بررسی شاخص های جمعیتی (تعداد جمعیت،تعدادخانوار،بعد خانوار، نرخ رشد جمیت شهری) و شاخص­های کمی و کیفی مسکن شهر زنجان برای شناخت وضعیت مسکن این شهر می پردازد. و در ادامه پس از پیش­بینی جمعیت شهر زنجان تا سال 1410 نیاز های مسکن  براساس آمار و مطالعات موجود و پیروی از روند گذشته احداث مسکن  وتقاضا برای آن (با مدل لجستیک) در افق 20 ساله مشخص شد. این پژوهش از نوع کاربردی- توسعه­ای و روش پژوهش "توصیفی-تحلیلی "است.  با توجه به آمارهای موجود، به ویژه پژوهش میدانی، اقدام به بررسی و شناخت وضعیت مسکن شهر زنجان، به لحاظ شاخص­های کمی و کیفی در دوره های گذشته و حال شده است.نتایج این پژوهش ، بیانگر روندرو به رشد وضعیت شاخص­های کمی وکیفی در شهر زنجان به ویژه پیشرفت به نسبت مناسب شاخص­های کمی و کیفی در دهه­ی 1390- 1375 است ، و در ادامه با پیش بینی جمعیت و کاهش بعد خانوار در دوره 1390- 1410 ، 60091  واحد مسکونی پیش بینی می شود.که با برآورد ساخت مسکن در این دروه ( باتوجه به روند گذشته احداث مسکن ) حدود 48905 واحد مسکونی ساخته خواهد شد،که این تعداد واحد مسکونی پاسخگوی حدود 81.38 درصد تقاضا برای واحد مسکونی  خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Quantitative and Qualitative Indicators and Prospective Residential Planning of Zanjan City

نویسندگان [English]

  • Ahmad pourahmad 1
  • Keramatollah ziary 2
  • Rashid yousefi 3
  • Mehdi hajilo 4
1 Professor of Geography and Urban Planning, Tehran University.
2 Professor of Geography and Urban Planning, Tehran University.
3 PhD student, Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran.
4 PhD student, Geography and Urban Planning, University of Tehran, Iran.
چکیده [English]

in the past few decades housing problems in our country has become one of the main challenges in economic and social development planning, and the importance of paying attention to housing and planning towards sustainable urban development in the framework of national, regional and urban planning is felt more than ever hoping   to solve residents’ problems using knowledge and planning techniques, hence, providing a quiet and green environment, along with the comfort and well-being for them. For this purpose, this paper investigates the demographic indicators (total Population, number of families, family size and the growth rate of urban population) and the qualitative and quantitative indicators of Zanjan city housing to understand its housing situation. Furthermore,  after predicting the population in 1410(2030), housing needs to be identified in a 20 year period according to the statistics and existing studies  and following the past process of housing construction and it’s demand (using logistic model). The research type and method used in the current research are applied - developmental and Descriptive – analytical, respectively. According to the  available statistics, particularly, field research , it is attempted to investigate the housing situation of Zanjan city in terms of qualitative and quantitative indicators of past and present times. The results represents the growing trend of situation of quantitative and qualitative indicators of Zanjan city, particularly, the relatively appropriate growth of quantitative and qualitative indicators at 1375-1390 (1995-2010). Results showed that , by predicting population family size decrease will be observed when 60091Residential units are predicted to be needed, therefore, from housing units estimated presently (according to the past trend of housing development), nearly 48905 units will be needed to be constructed. This number of housing units satisfy approximately 81.38 percent of housing demands.