بررسی تطبیقی تأثیر شکل مدیریت سیاسی فضا بر توسعۀ منطقه‌ای مطالعه موردی جزایر قشم و کیش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران

چکیده

جزایر قشم و کیش، به عنوان یکی از بازوهای مهم اقتصادی در کشور، دارای اهمیت بسزایی هستند؛ به­ویژه آن­که این دو منطقه به عنوان یک واحد اقتصادی- سیاسی با عنوان مناطق آزاد شناخته شده­اند و انتظار همگانی از چنین واحدهایی آن است که روند توسعه و بهره­وری را در قیاس با دیگر مناطق با سرعت و تجانس بیش­تری بپیمایند. اما، آن­گونه که شواهد و قرائن نشان می­دهد، این دو جزیره دارای تفاوت­هایی در مدیریت سرزمینی هستند که مسیر توسعه کیش را تسریع نموده و مسیر توسعه قشم را با دشواری مواجه ساخته است. از این­رو این پژوهش به دنبال تبیین علت این عدم تجانس دو جزیره در امر توسعه است. در این راستا دو سوال مطرح شده است: چه رابطه­ای میان مدیریت سیاسی فضا و توسعه­ی منطقه­ای وجود دارد؟ چه رابطه­ای میان مدیریت سیاسی فضا و توسعۀ نامتجانس در قشم رابطه وجود دارد؟ خروجی این پژوهش به این نتیجه ختم شده که به‌نظر می­رسد که جزیرۀ کیش با یکپارچه­سازی سازمان فضایی توانسته است از سطح عملیاتی و تصمیم­گیری یک‌دست و یکپارچه‌ای برخوردار شود. اما، قشم به دلیل مدیریت دوسویه و ناهمسو، نتوانسته است از نظر شاخص­های توسعه رشد قابل توجهی داشته باشد. نتایج این پژوهش، نشان می­دهد که وجود یک نهاد برای سازماندهی فضا در قشم در همۀ ابعاد لازم و ضروری است. تلفیق توسعۀ یکپارچه و تدریجی یا اساس قرار دادن مدیریت راهبردی و سازماندهی یکپارچه فضا در قشم، راهکاری است که می­تواند زمینه را برای توسعۀ این منطقه فراهم کند. پژوهش حاضر از جنبه­ی روشی جزء تحقیقات علی است و از جنبۀ ماهیتی تحقیق کاربردی بشمار می­رود. روش بکار رفته در این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Impact of Form of Political Management of Space on Regional Development: Case Study Qeshm and Kish

نویسنده [English]

  • Heydar Lotfi
Assistant Professor of Political Geography, Azad University-Garmsar Unit, Iran
چکیده [English]

The island of Kish and Qeshm are important as important economic assets in Iran. Particularly, the region as a political-economic unit known as free zones and the public expect of such units is that the process of development and productivity in comparison to other areas of the travel speed and greater homogeneity. Hence, this research seeks to explain the reasons for this heterogeneity in the development of the island. In this context, the question is: What is the relationship between management and the development of regional political space there? What is the relationship between the management and development of heterogeneous political space there on the island? However, the management of bilateral and Countercurrent the island could have a significant growth in terms of development indicators. The output of this research has resulted in the conclusion that it seems Kish Island with integrity Space Agency has been able to has a from the operational level and consistent and integrated decision making. However, the management of bilateral and Countercurrent island, not in terms of development indicators significant growth. The results show that there is a space on the island in all aspects of organizing institution is required. The present study is part of an investigation of the causal nature of action research. The method used in this study is analytical and information is provided by the library studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political management of space
  • Regional Development
  • Integrated Management
  • Qeshm Island