ارزیابی ساختار شهری در راستای برنامه ریزی پدافند غیر عامل با استفاده از روش SWOT ( مطالعه موردی: شهر بناب)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان)

2 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملکان)

3 (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز)

4 (دانشجوی کارشناسی ارشد ج و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد ملکان)

چکیده

کشور ایران به دلیل شرایط ژئوپلتیکی در فرآیند تاریخی خود همواره در معرض انواع مخاطرات انسانی(جنگ) و طبیعی بوده و بدین سان تلفات و خسارت­های زیادی را شاهد بوده است. پدافند غیر عامل و ضرورت توجه به آن در نظام شهرسازی و فرآیند توسعه شهرهای امروزین کشور با توجه به وجود انواع تهدیدات امری ضروری می نماید. منظور اصلی پژوهش حاضر ارزیابی ساختار شهر بناب جهت برنامه­ریزی پدافند غیرعامل می باشد. نوع تحقیق بر اساس ماهیت توصیفی-تحلیلی وبر اساس هدف کاربردی است. برای حصول به هدف ازتکنیک سوات(SWOT) استفاده گردید. برای شناسایی عوامل درونی و بیرونی از مطالعات اسنادی و مطالعات میدانی ازطریق تکنیک دلفی وطیف لیکرت استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان دادکه امتیازنهایی ماتریس داخلی برابر(3.151)وامتیازنهایی ماتریس خارجی(2.365) می­باشد، بدین ترتیب نقاط قوت فراروی ساختارهای مختلف شهر بناب به منظور توسعه پدافند غیرعامل در این شهر بر نقاط ضعف غلبه دارد و از سویی تهدیدات بیرونی مترتب بر ساختارهای مختلف این شهر بر فرصت های فراروی توسعه پدافند غیرعامل دارای برتری است. درنهایت راهبردهای تهاجمی(ST) جهت توسعه پدافند غیر عامل در شهر بناب انتخاب و ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evaluation of structure of Bonab city deploying SWOT Technique in line with passive defense factors planning

نویسندگان [English]

  • zinalabdin Adeli 1
  • Bashir beyg babaye 2
  • Naser Egbali 3
  • Asgar Hatami 4
1 student in Islamic Azad university malekan branch
2 Ph.D., Associate professor, Islamic Azad university Malekan branch
3 Ph.D., Associate professor, Islamic Azad university Tehran centeral branch
4 student in Islamic Azad university Malekan branch
چکیده [English]

Due to the geopolitical conditions, Iran has always been exposed to different dangers (war) posed by human beings and nature in its historical development, and as a result, has suffered lots of losses and casualties. Therefore, it seems necessity to consider passive defense factor in the city system and the process of the development of modern cities due to the existence of various dangers. The purpose of the present study is to evaluate the structure of Bonab city for planning passive defense factor. The type of research is analytical-descriptive and applied. To achieve the purpose of study, SWOT technique was deployed. In order to identify the internal and external factors, field studies using Likert scale and the Delphi technique were considered. The results revealed that the final score of internal Matrix were 3.151 and 2.365 for internal and external matrixes, respectively. Therefore, the strength points facing the different structures of Bonab city in order to plan the passive defense factor outweigh the weakness points. In addition, the external threats related to different structure of the city outweigh the opportunities for developing passive defense factor. Ultimately, the offensive strategies were proposed for planning the passive defense factor in Bonab city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • passive defense factor
  • Bonab city
  • SWOT
  • city structure