مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در منطقه 6 شهرداری کلان شهر اهواز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازیFDAHP و تحلیل Cut fill

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز)

2 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه شهید چمران اهواز)

3 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد)

چکیده

امروزه سازمان یابی و سازماندهی بهینه فضایی در شهرها از اهداف کلان در راستای رسیدن به توسعه پایدار شهری عنوان شده است. در این بین مکان گزینی و استقرار بهینه فعالیت ها و توزیع متناسب آن ها در شهرها در رسیدن به آرایش کالبدی بهینه شهرها بسیار مؤثر می باشد. پژوهش حاضر با رویکرد «توصیفی- تحلیلی» در راستای مکان یابی بهینه فضاهای آموزشی در مناطق شهری با تأکید بر مکان یابی مدارس در منطقه 6 شهرداری اهواز به انجام رسیده است. در راستای دستیابی به هدف یاد شده و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP  و تحلیل   Cut fillدر محیط نرم افزار ArcGIS برای اولویت بندی کاربری­های شهری نسبت به مساله همجواری با کاربری آموزشی با موضوع مدارس جهت مکان یابی بهینه استفاده شده است. اطلاعات لازم جهت اولویت­بندی کاربری­های شهری نسبت به مدارس جهت ارزیابی به وسیله تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی FDAHP  با استفاده از نظرات حدود 15 نفر از کارشناسان بدست آمده است. نتایج حاصل از وزن­گذاری کاربری ها توسط کارشناسان با استفاده از تحلیل Cut Fill در محیط نرم افزار  ArcGISمورد تلفیق و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش پس از انجام تجزیه و تحلیل های فازی بر روی لایه­های ایجاد شده با استفاده از تحلیل Cut Fill  در محیط نرم افزار ArcGIS  نشان می دهد که کاربری های مسکونی بدون عملکرد اتلاف در شبکه در تحلیل Cut Fill باتوجهبه وزن های بدست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی از نگاه کارشناسان دارای اولویت اول برای همجواری با کاربری آموزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimal site selection of educational space in urban areas using FDAHP and Cut Fill function A Case study: Schools of district 6th in Ahvaz city

نویسندگان [English]

  • Ali Shojaian 1
  • Hadi Alizadeh 2
  • Seyedeh Narges Naghibi Rokni 3
1 Lecturer, Geography and urban planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Ph.D. Student of Geography and urban planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 Ph.D. Student of Geography and urban planning, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

       Today, the finding organizations and the optimal organization of space in cities is a major aim in order to create sustainable development for cities. In the meantime, location and optimal establishment activities as well as the proportional distribution in cities and towns are highly effective in achieving optimal physical arrangement. The research method deployed is a descriptive - analytic one that has been carried out in order to perform optimal site selection of educational space in urban areas, with emphasis on locating schools in 6th area of Ahvaz. To achieve the above objective and analysis of information obtained, Fuzzy Delphi AHP (FDAHP) and Cut Fill functions are used. To locate the optimal place Arc GIS software is used for prioritization of urban land uses in proximity to schools. In this research the feedback information (Comments) of 15 experts have been obtained and analyzed. The results show that, according to weights obtained from Fuzzy Delphi Analytic Hierarchy Process (FDAPH), residential land use is a top priority for the schools neighborhood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal site selection
  • Educational
  • school
  • District 6 Ahwaz
  • Fuzzy Delphi Analytic Hierarchy Process
  • Cut fill