توازن تابش در سطح شهر یزد در ماه ژانویه 2006 تا 2008

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (هیأت علمی دانشگاه لرستان)

2 (استاد دانشگاه تهران)

3 (استادیار دانشگاه تهران)

4 (استاد پژوهشگا ه هواشناسی)

چکیده

داده های CFSR با تفکیک مکانی یک دهم درجه و تفکیک زمانی ساعات (01و07 گرینویچ) از سال 2006 تا 2008 برای ماه ژانویه استخراج گردید و میانگین ماهانه ساعتی سپیدایی ،شار تابش خالص در شرایط هوای صاف و ابری  واکاوی شد و این نتایج بدست آمد:  میزان سپیدایی غرب شهربه دلیل ساخت شهری بیش تر از شرق شهر است. مقدار آن در روزهای که سطح شهر مرطوب بوده تا 2 درصد کاهش پیدا میکند. میانگین شار خروجی موج بلند زمینی در شب در شمال شهر به دلیل گرمای تولید شده انسانی بیش تر از ناحیه جنوبی است که اختلاف آن 4 وات بر متر مربع می باشد. اختلاف شار ورودی موج کوتاه انرژی خورشیدی در شرایط هوای صاف با ابری در ساعت هفت در این زمان  بسیار زیاد بوده که در شرایط ابرناکی فقط  15 درصد از مقدار انرژی ورودی درسطح شهردریافت شده است . شار گرمای زمینی مانند دیگر مولفه های بودجه تابش توزیع یکنواختی ندارد ومقدار آن در جنوب بیش تر از شمال است،که در شمال و جنوب 21 وات بر متر مربع اختلاف دارد . انتقال انرژی به صورت گرمای نهان در سطح شهر گاهی اوقات جهت شار آن در شمال و جنوب شهر بر خلاف هم دیده میشود .در ساعات اولیه شب بدلیل گرمای انسانی تولید شده بیش تر در شمال شهر جهت آن از زمین به درون جو ومنفی است ولی در جنوب شهر از جو به سطح زمین دیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the flux of radiation in Yazd city for the period of January 2006 –January 2008

نویسندگان [English]

  • Mostafa Krampoor 1
  • Hussain Mohammadi 2
  • Faramarz Khoshakhlagh 3
  • Houshang Ghaemi 4
1 Ph.D., Assistant Professor, Lorestan University, Iran
2 Ph.D., Professor, Tehran University
3 Ph.D., Assistant Professor, Tehran University
4 lecturer, Iran Meteorological Organization
چکیده [English]

CFSR data with a spatial resolution of one tenth and hours of time (01 and 07 GMT) was extracted from 2006 to 2008 for the month of January, and Albedo monthly and hourly average, the net flux of radiation in terms were analyzed. The results were obtained as follows: Albedo ratio in the West of Yazd city is more than the east due to city texture and Architecture of Yazd city. The amount of Aledo in the city area is reduced roughly to 2 percent because of the precipitation. Average outgoing long wave flux at night in the northern area is more than the south area. The difference is 4 watts per square meter. This difference is due to the heat generated by the anthropogenic phenomenon. Because of the atmospheric turbidity in the northern area incoming short wave radiation is lower than that south area in cloudy and clear conditions. So, in the cloudy weather conditions, it received only 15 percent of the energy input in the clear condition. The amount of sensible heat flux is not high in the city this month. In the early hours of the night in the northern part of the city a sensible heat flux remains negative due to the production of anthropogenic heat. Sometimes the difference between north and south of the city is eight watts per square meter. Like other components of the radiation budget of the terrestrial heat flux distribution is not uniform and the amount in the south is more than that north. During the day the distribution is different in the north and south of about 21 watts per square meter. Latent heat flux between the north and south of the city is observed, while sometimes the opposite is taking place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • net radiation flux
  • net radiation budget
  • Albedo
  • Cfsr