کاربرد روش جای پای اکولوژیک در ارزیابی پایداری جغرافیای ناحیه ای (مطالعه موردی: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار دانشگاه پیام نور – دانشکده علوم اجتماعی)

2 (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد صحنه، گروه معماری، صحنه ، ایران)

چکیده

جای پای اکولوژیک به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های پایداری به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه قرار گرفته است.این شاخص در ابتدا به وسیله واکرناگل و ریس در سال 1992به عنوان ابزار برنامه­ریزی و سیاست گذاری در راستای پایداری معرفی شده است.این پژوهش با روش توصیفی وتبیینی و از طریق مدل جای پای اکولوژیکی به منظور تعیین میزان زمین مورد نیاز ساکنان شهرستان کرمانشاه انجام گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که جای پای اکولوژیکی شهرستان کرمانشاه معادل 2.445هکتار به ازای هر نفر در سال می باشد،توزیع این مقدار در پنج گروه اصلی مصرف عبارت است از:مواد غذایی1.225،مسکن 0.615،حمل و نقل 0.275کالاهای مصرفی 0.27 و خدمات 0.06. نتایج این پژوهش مؤید این مطلب است  که شهرستان کرمانشاه برای برآوردن نیازهای زیستی و پایداری خویش متکی به منطقه ای فراتر از شهرستان و استان کرمانشاه است.از آنجایی که ظرفیّت زیستی ایران 0.8 هکتار می باشد، جای پای اکولوژیکی 2.445هکتاری شهرستان کرمانشاه بدان معنی است که 3 برابر بیش ازسهم خود از ظرفیّت زیستی قابل تحمل کشور را به خود اختصاص داده است.به عبارتی دیگر با ادامه روند کنونی مصرف،شهرستان کرمانشاه برای تأمین غذا ،انرژی و زمین مورد نیاز برای جذب دی اکسید کربن به فضایی معادل 10برابر شهرستان و 3.3برابر اراضی قابل کشت استان کرمانشاه نیازمند است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Locating the optimal model of urban green space using Fuzzy Logic and AHP,By GIS. Case study: the city of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahinifar 1
  • Mirsalar Habibi 2
1 Ph.D., Assistant Professor., Department of Social Science, Payam-e- Noor University, Iran
2 Department of architecture, SahnehBbranch, Islamic Aazad University, Sahneh, Iran
چکیده [English]

Today, with respect to the role and importance of urban green space in urban life and its physical stability and effectiveness of urban systems and benefits in different ecological, social and economic, it is undeniable  to use green space per capita in urban areas as one of the basic issues in planning and urban management. Urban green space, including land use and distribution that it is important in the Mashhad city, including the cities of the status of green space, is not appropriate; so that based on the findings, the average green space per capita in Mashhad is 5.51, m , while the standard MHUD is 12 square meters per capita . Therefore, it has suggested, there seems to exist a huge gap. However, its spatial distribution is very unbalanced and disproportionate. Green space areas such as Samen with 1.2, square meters and 21 square meters has per capita area of only seven. The method of this study was descriptive-analytic and theoretical-practical. The  nature shows that, contrary to national and international standards for green space, the green space in the city is very low and its spatial distribution in twelve areas in Mashhad, is also facing a severe failure and is not balanced in this regard. In this study for analysis to determine the optimum location of green space model layers required Logic Fuzzy, AHP and means nearest neighbor were used for the operation of the software of ARC / GIS and Expert choice. Five spectra of very good, good, fair, poor and very poor were recognized. Then the act of prioritizing was rendered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • landscaping Me
  • fuzzy logic
  • locating
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
  • Geographic Information System (GIS)
  • city mashhad