ارزیابی کیفیت ذهنی مسکن شهری بر مبنای قلمروهای درونی و بیرونی (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، مدرس دانشگاه پیام نور واحد خورموج، بوشهر)

2 (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان)

3 (استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر)

چکیده

بررسی چگونگی شرایط زندگی در مسکن شهری جهت مدیریت پایدار این مکان ها ضروری می­نماید. این پژوهش سعی دارد تا وضعیت مسکن شهروندان بوشهر را در دو قلمرو درونی و بیرونی بررسی کند و راهکارهای مناسب در این زمینه را ارائه نماید. مقاله حاظر به روش توصیفی-تحلیلی می­باشد.دادهای جمع­آوری شده از نظرسنجی 255 خانوار بوشهر با طیف 5 گزینه­ای لیکرت در نرم­افزار SPSS نسخه 20 وارد شد. از آزمون­های ناپارامتریک باینومیال[1]و هم بستگی اسپیرمن[2]جهت درک بهتر وضعیت قلمروهای مؤثر بر کیفیت مسکن شهری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که از 13 مؤلفه مورد بررسی در دو قلمرو، تنها کیفیت 4 مؤلفه از دیدگاه شهروندان نامناسب قلمداد شده است و به طور کلی 53 درصد شهروندان از کیفیت مسکن خود راضی هستند. پیشنهاد می­شود که بنا بر اولویت؛باید کیفیت شبکه راه­ها، کیفیت آب، گازرسانی و امکانات تفریحی را جهت ارتقاء کیفیت مسکن شهری بوشهر در دستور کار برنامه­ریزی قرار داد و سپس به بهبود دیگر مؤلفه­های کیفیت مسکن توجه نمود. نتایج آزمون هم بستگی اسپیرمن نیز حاکی از وجود ارتباط بین متغیرهای سن و سطح تحصیلات شهروندان با برخی از متغیرهای وابسته در دو قلمرو درونی و بیرونی است. بنابراین نباید در مطالعات و پروژهای مسکن شهری، مشخصه­های فردی شهروندان را نادیده انگاشت.1. Nonparametric Binomial Test.


2. Spearman correlation Test.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating subjective quality of urban housing based on inner and outer domains (Case Study: Bushehr City)

نویسندگان [English]

  • Fatholah Akbarianfar 1
  • Zohreh Hadiany 2
  • Jahangir Heydari 3
1 M.A in Geography and Urban Planning, Instructor of Payam-e-noor University, khormouj branch, Bushehr , Iran.
2 Ph.D., Assistant Professor in Geography and Urban Planning, University of Sistanand and Baluchestan, Zahedan, Iran
3 Ph.D., Assistant Professor of Architecture and Urban Planning, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Examining living conditions in urban housing is necessary to maintain sustainable management of the cities. This research tries to survey the house of Bushehr citizens in both the inner and outer domains and provide solutions in this area. The Research Method in this paper is descriptive-analytical. Data was collected by a survey of 255 households with 5-point Likert scale entered in SPSS software version20. Nonparametric tests of Binomial and Spearman correlation were used to better understand the situation of domains affecting the quality of urban housing. The results indicate that in13 studied components of the two domains; just the qualities of the four components are unfavorable from the viewpoint of citizens and overall, 53% of residents are satisfied with the quality of their housing. It is recommended that according to priority, the quality of the road network, water, gas and recreational facility should be scheduled on the agenda to enhance the quality of Bushehrurban housing and then improvement of the other component of housing quality should be considered. Spearman correlation test results also shows a relationship between age and educational level of residents with some of the dependent variables in both the inner and outer domains. Therefore, it should not be ignored that the individual characteristics of citizens in the urban housing studies and projects are important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective quality
  • Inner and outer domain
  • Urban Housing
  • Bushehr