تأثیر عامل فاصله از مرکز بر میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید چمران اهواز)

2 (دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یزد)

چکیده

از فردای جنگ جهانی دوم تا کنون در زمینه توسعه منطقه ای نظریه های مختلفی طرح و اجرا شده اند، اما هیچ نظریه ای تأثیرگذارتر از نظریه قطب رشد به خصوص در کشورهای در حال توسعه نبوده است. نظریه قطب رشد از دهه 1960 به بعد در بیش تر کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به عنوان استراتژی اصلی در راه رسیدن به توسعه انتخاب شد. از جمله مناطقی که در آن سیاست قطب رشد به کار گرفته شد، استان خوزستان به مرکزیت اهواز بود. در دوره های قبل و بعد از انقلاب به اشکال گوناگون اهواز به عنوان قطب رشد و توسعه در استان به کار گرفته شد. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی تأثیر عامل فاصله از مرکز بر سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی می‌باشد. شیوه جمع­آوری اطلاعات کتابخآن های می‌باشد؛ و در آن از آثار کتابخآن های، سالنامه‌های آماری و بانک‌های اطلاعاتی، مختلف استفاده‌شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد شهرستان اهواز به عنوان مرکز استان خوزستان با تمرکز امکانات و خدمات مختلف در خود، در سطح اول توسعه‌یافتگی استان قرار دارد. توزیع فضایی توسعه در شهرستآن های استان خوزستان نیز با عامل فاصله از مرکز در ارتباط می‌باشد و شهرستآن هایی توسعه بیش­تری یافته‌اند که فاصله بیش تری از مرکز استان یعنی اهواز دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the impact of Distance from center on the development level of Khouzestan cities

نویسندگان [English]

  • Saied maleki 1
  • Reza Ahmadi 2
1 Ph.D., Associate professor of Geography and Urban planning, Shahid Chamran Uuniversity of Ahvaz
2 Ph.D., Candidate in Geography and Urban Planning, Yazd University
چکیده [English]

Since World War II various theories have been planned and executed in the field of regional development. But no theory has been most effective than the theory of Growth Pole especially in the developing countries. Growth pole theory was chosen as a main strategy to achieve development in most developing countries such as Iran, from 1960. Khouzestan province, where its capital is Ahvaz, is among the areas in which the growth pole policies were applied. Ahvaz was regarded as a pole of development in various ways during the periods before and after the revolution. Due to the importance of this subject, this study aims to investigate the theory of growth pole in Khuzestan using the effect of distance from the capital on the development of Khuzestan's cities. The present study is practical and analytical in nature in which the descriptive method research was employed. The library method was applied for gathering data and library documents, statistical yearbooks and various is located on the first level of development. Regional distribution of development in the Khouzetan's cities is also associated with the distance from the capital (i.e. Ahvaz). The cities which have greater distance from the Ahvaz have been further developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • growth pole
  • distance from the capital
  • Khouzestan Province
  • Ahvaz