تبیین راهبردهای توسعه سرویسها و زیرساختهای ICT درکشور با رویکرد آمایش اقتصادی(مطالعه موردی استانهای کرمانشاه، سمنان، فارس و آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ( استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد)

2 (استادیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد)

3 ( استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس)

4 (دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید)

چکیده

توسعه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از معیارهای اساسی پیشرفت و توسعه یافتگی در کشورها بشمار می آید. دستیابی به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیازمند عوامل مختلفی می­باشد که یکی از مهمترین این عوامل توسعه زیرساخت ها و سرویس­های ICT در کشور می باشد که دستیابی به این هدف نیازمند ارزیابی دقیق وضع موجود و مقایسه آن با وضع مطلوب می باشد. یکی از بهترین روش های دستیابی به چنین هدفی انجام برنامه ریزی راهبردی می باشد که از طریق شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدیدات و فرصت‌های توسعه سرویس‌ها و زیرساخت‌های ICT امکانپذیر می باشد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از روش شناسی توصیفی- تحلیلی سعی شده تا با محاسبه مدل SWOT برای استان های نمونه(کرمانشاه، سمنان، آذربایجان شرقی و فارس) و با نظرخواهی چند سطحی از 30 نفر کارشناس خبره در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در هر یک از استان ها به بررسی وضع موجود در استان ها پرداخته شود. در نهایت محاسبه داده های به دست آمده حاصل از نتایج کارشناسی در مجموع میانگین چهار استان نیز راهبرد تهاجمی به عنوان راهبرد کانونی مورد توجه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در سه استان سمنان، آذربایجان شرقی و فارس فاصله­ای با وضع مطلوب مشاهده نمی­گردد و تنها در استان کرمانشاه فاصله اندکی در این زمینه با شاخص مطلوب که استقرار در راهبرد کانونی تهاجی می­باشد، وجود دارد که با انجام برنامه­ریزی های عملیاتی در زمینه کاهش تهدیدها و تبدیل ضعف ها به قوت ها در سطح استانی این نیز برطرف خواهد شد. لذا در کل شکاف زیادی را نمی توان به لحاظ آمایش اقتصادی در زمینه توسعه زیرساخت ها و سرویس های ICT در سطح کشور مشاهده کرد که می­توان گفت این نتیجه در بین سایر بخش های اقتصادی نیز صادق می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Setting Development Strategies for ICT Services and Infrastructures in Iran through Economic Territorial Planning Approach (Case study: Kermanshah, Semnan, Fras and eastern Azarbijan Provinces)

نویسندگان [English]

  • Hamdollah SojasiQeidari 1
  • Tahereh Sadeghloo 2
  • Hossein sadeghi 3
  • Hassan Mohammad gaffari 4
1 Ph.D, Assistant Professor, Department Of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN
2 Ph.D, Assistant Professor, Department Of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IRAN
3 Ph.D, Associate Professor of economy, TarbiatModares University, Tehran, IRAN
4 Ph.D student of economy, Mofid University, IRAN
چکیده [English]

Information technology development has been counted as a one of the main indexes of progressive measures in the country. Achieving information and communication technology development is bound to  different variables such as  ICT infrastructures and services development. This would not be possible until precise assessment of the existing  condition has been done. Strategic planning is one of the best solutions for achieving these goals that could help ICT services and infrastructures development through identification of strengthens and weakness, threats and opportunities. For this purpose, the present study was conducted using a descriptive- analytic methodology applying SWOT technique for the case study province. Meanwhile analyzing the status quo of the information technology based on 30 expert’s attitude was planned and rendered. The findings of the analyzed  data and the expert’s opinions from 4 province show that Offensive Strategy is the most appropriate and the  focal strategy. Also, based on the findings, there is no gap between the existing  and the optimal states in the research  field in Semnan, Fras and Azarbijan provinces.  Only Kermanshah province is a bit far from the  appropriate index that is defensive strategy and it will be improved by operational planning for threats decreasing and changing weakness to strengthens in province level in future, in accordance with the findings. Therefore, generally ,there is no  significant gap in term of economic territorial planning about ICT infrastructures and services development in country . The result is extendable to other sectors of the economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • territorial planning
  • strategic development
  • rural communication and information technology
  • economic preparation
  • SWOT technique