ارزیابی زمانی و مکانی آسایش آب و هوایی استان همدان با استفاده از شاخصهای دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و فشار عصبی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده
شرایط آب و هوایی ، یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر جنبه‌های مختلف زندگی، بویژه سلامت و آسایش انسان است. در این پژوهش با استفاده از دو شاخص بیوکلیمایی و توریسم یعنی؛ دمای معادل فیزیولوژیک (PET) و فشار عصبی به ارزیابی آسایش آب و هوایی استان همدان پرداخته شده است. برای هر کدام از شاخص‌ها از پارامترهای آب و هوایی مربوط به 9 ایستگاه هواشناسی استان همدان در دوره آماری 14 ساله (2014- 2001) بهره برداری شده است. سپس مناطق مختلف استان از نظر شاخصهای بیوکلیمایی فوق مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد؛ پهنه های مختلف استان همدان دارای تنوع زیادی از نظر آسایش آب و هوایی در طی سال می‌باشد. بر اساس شاخص PET، در ماه می (ایستگاههای ملایر، نهاوند، تویسرکان، رزن، قهاوند و فامنین)، در سپتامبر (ایستگاه همدان) و اکتبر (اسدآباد، فامنین و قهاوند) در شرایط بهینه آب و هوایی و «بدون تنش» می‌باشند. بر اساس شاخص فشار عصبی نیز ماههای ژوئن در ایستگاههای همدان و فامنین، در جولای همه ایستگاهها در وضعیت «گرم همراه با آسایش»؛ در آگوست ایستگاههای همدان، ملایر، نهاوند و رزن در «آسایش» و مابقی ایستگاهها در شرایط «گرم با آسایش» و در ماه سپتامبر نیز همه ایستگاهها در وضعیت «خنک» قرار دارند.
به طور کلی با توجه به شاخص‌های مورد ارزیابی فوق از نگاه شرایط آسایش آب و هوایی، مناسب‌ترین زمان در استان همدان، ماههای می، سپتامبر و اکتبر می باشند. این در حالی است که بر اساس شاخص عصبی، تنها در ماه آگوست شرایط آسایش فراهم است. در این مدت علاوه بر شرایط بهینه آسایش آب و هوایی، زیبایی های طبیعی در سراسر استان همدان نیز بسیار مطلوب است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatio-temporal Assessment of Climatic Comfort in Hamedan Province Using Physiologically Equivalent Temperature (PET) and Nervous Stress Indices

نویسنده [English]

  • Mohammad Ghasem Torkashvand
Assistant professor
چکیده [English]

Abstract
Climate conditions is one of the most important and affecting factors on different aspects of life, especially the health and human comfort. In this study, using bioclimatic and Tourism indices including; Physiological Equivalent Temperature (PET) and Nervous Stress, climatic comfort of Hamedan province is evaluated. For each of the indicators, were used climatic parameters of the 9 meteorological stations in the province in 14-year period (2014- 2001). Then, different areas of the province have been evaluated in terms of above bioclimatic indices.
The results show that different areas of the province have a large variety of climatic comfort during the year. Based on PET, in May (Malayer, Nahavand, Tuyserkan, Razan, Ghahavand and Famenin Stations), in September (Hamadan station) and in October (Asadabad, Famenin and Ghahavand) are under optimum climate conditions, and "non stress". Also, based on the Nervous Stress index; in June, Hamedan and Famenin stations and in July, all stations are in "warm and comfortable" condition. In August; Hamedan, Malayer, Nahavand and Razan stations are in "Comfortable" and the rest of the stations are in "warm and comfortable". In September; all stations are in the "cool" condition.
In general, according to the above indicators examined in terms of climatic comfort, the best time in the province are May, September and October respectively. However, based on Nervous Stress index, comfort conditions provides only in August. During this period, in addition to the optimal climatic comfort, natural beauty across the province is also very favorable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Comfort
  • Bioclimatic
  • Physiologically Equivalent Temperature (PET) Index
  • Nervous Stress Index
  • Hamedan province