نقش طراحی شهری در بازآفرینی محلات سنتی با رویکرد محرک توسعه نمونه موردی: محله کلپا همدان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری شهرسازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

محلات قدیمی شهرها که دارای بافتی با ارزش و کهن بوده اند، به مثابه قلب تپنده شهرها به حساب می آیند و امروزه کارکرد های اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی خود را از دست داده اند. بازآفرینی شهری رویکردی است که درصدد احیا و معاصر سازی این محلات سنتی گام بر می دارد و تلاش تزریق روحی دوباره در این مناطق و فراهم آوردن شرایطی برای حضور و مشارکت همگان در فرآیند آن، از اهداف ارزشمند این رویکرد است. محرک های توسعه بازآفرینی شهری مولدهایی هستند در جهت بازگرداندن رونق و توسعه به مناطق مورد نظر پروژه های بازآفرینی شهری تا چرخه فعالیت زنده و پویا را در این مناطق به راه اندازد. در همین راستا چگونگی تاثیر رویکرد محرک توسعه در فرآیند بازآفرینی شهری در محلات سنتی مساله اساسی این پژوهش است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش کاربردی است که مبتنی بر دو روش تحلیلی- توصیفی و پیمایشی می باشد. در بخش مطالعات اسنادی سعی بر مرور مستندات مهم و برجسته در حیطه ی بازآفرینی شهری و محرک های توسعه بوده است و در روش پیمایشی با توزیع پرسشنامه در راستای اهداف تحقیق، به تحلیل اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم افرارSPSS 22 پرداخته شده است(n=96) . نتایج تحقیق نشان می دهند با توجه به اینکه ابعاد محرک توسعه شامل چهار بعد: اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، کالبدی فضایی و زیست محیطی می باشد بر این اساس بعد اجتماعی فرهنگی در محله کلپا اولویت بیشتری را به خود اختصاص داده و توجه به مسائل و موضوعات اجتماعی مسئله اصلی رویکرد محرک توسعه در محله کلپا می باشد ضمن آنکه در بعد اجتماعی، تعاملات اجتماعی، مشارکت، اعتماد و امنیت در اولویت توجه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Urban Design in Regeneration of Ancient District with Catalyst Approach Case Study: KOLAPA District in Hamedan

نویسندگان [English]

  • hasan sajadzadeh 1
  • sajjad zolfigol 2
چکیده [English]

Quality improvement with the aim of an increase in citizen's presence and human activities has been one of the central point's attracting plan makers and urban designers all around the world. Nowadays, ancient districts of city that have valuable and ancient fabric work like heart of cities and they lose their social, cultural and economics function. Trying to inject new spirit to these areas and make situation to presence and contribution of everyone are the valuable goals of this approach.one of latest policies in urban development in general and specially regeneration of obsolescence textures is using actions and urban catalyst projects with goals of speedup and facilitation in process evolution in fabrics with use of contribution of social citizens power and local capacities. In fact urban catalysts are a new redevelopment strategy that includes landscapes and constructions to guide urban development. Urban catalysts are generators to return prosperity to the area of regeneration projects to initiate the cycle of people`s activities. The main issue of this research is the effect of urban catalysts in regeneration process of ancient texture. Methodology of this research is based on applied ways that include two courses of analysis- descriptive and statistical; the first part tries to review outstanding and important documents in urban regeneration and urban catalyst domain to achieve frame work concept to recognize k whole research ways. The second part, with dispensation of questionnaires ,depends on research goals in analysis of information with SPSS22 software (n=96). Article conclusion points out that according to urban catalyst aspects that include: sociality-cultural, economic, spatial and environmental objects, sociality –cultural aspect in KOLAPA district has allocated more priority and social concern turns out to be the main issue in urban catalyst approach. In social aspect: social interaction, contribution, belief, security are much important than other objects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Urban regeneration"
  • "Urban Catalyst"
  • "Ancient Districts"
  • "KOLAPA District"