تحلیل سرمایه ی اجتماعی با تأکید بر مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری مورد پژوهی: شهر اسلامشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اسلامشهر، ایران)

2 (استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران)

چکیده

از جمله عوامل و ملزومات موفقیت هر گونه برنامه­ریزی، توجه به مسائل اجتماعی و سرمایه­ی اجتماعی است، به گونه­ای که نمی­توان بدون توجه بدان به امر برنامه­ریزی اقدام نمود. مشارکت شهروندی نیز از جمله مؤلفه­های سرمایه ی اجتماعی است که بسیاری از مشکلات شهرهای امروزی به عدم مشارکت شهروندان در تصمیم­گیری­ها برمی­گردد که با عوامل و متغیرهای بسیاری در ارتباط است که یکی از این مؤلفه­ها، پاسخ گویی مدیران شهری است که می­تواند بر وضعیت مشارکت شهروندی تأثیر بگذارد. لذا در این نوشتار، وضعیت مؤلفه­های مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری و ارتباط بین دو مؤلفه تحلیل گردیده است. روش تحقیق حاضر، توصیفی-تحلیلی است که در بخش نظری از مطالعات کتابخانه­ای و در بخش موردی تحقیق از پیمایش و تکنیک پرسشنامه بهره گرفته شده است. منطقه مورد مطالعه تحقیق نیز شهر اسلامشهر است. نتایج نشانگر آن است که وضعیت مشارکت شهروندی و مؤلفه­ی پاسخ گویی مدیران شهری پایین­تر از سطح متوسط قرار دارد، همچنین بین مؤلفه‌های مشارکت شهروندی و پاسخ گویی مدیران شهری ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. بنابراین با بالارفتن مؤلفه­ی پاسخ گویی مدیران شهری می­توان شاهد بالارفتن مشارکت شهروندی نیز بود و عکس این مورد نیز صادق است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of social capital with an emphasis on the relationship between citizenship participation and accountability of urban managers ( Case Study: Eslamshahr City)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kazem Shams Pouya 1
  • Jamileh Tavakolinia 2
1 Young Researchers and Elite Club, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr,Iran
2 Ph.D., Assistant Professor, Department of Geography, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran