تحلیل تغییرات شبکه شهری استان همدان در یک دوره 50ساله (1385-1335)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه شهید بهشتی تهران)

2 (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران)

3 (دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر)

چکیده

در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، سلسله مراتب و تحولات شبکه­ی شهری استان همدان بررسی شده است. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی الگوی پراکنش سکونتگاه­های شهری، نظام یابی استقرار شهرها و نحوه ی توزیع و استقرار جمعیت در آنها بپردازد. در این راستا شهرهای استان بر اساس نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن در طی سال های 1335 تا 1385 و با استفاده از مدل­های تحلیل نزدیک­ترین همسایگی، نخست شهری، ضریب آنتروپی و ضریب جینی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که الگوی پراکنش سکونتگاههای شهری استان تصادفی و فاقد نظم بوده است و به علت وجود نخست­شهر همدان، عدم تعادل در سلسله مراتب شهری استان مشهود است. جهت رسیدن به سلسله مراتب شهری متعادل و توزیع فضایی بهینه جمعیت، رعایت عدالت در توزیع بودجه، سرمایه، امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت­های برابر توسعه­ی برای شهرهای کوچک استان مخصوصاً شهرهای نیمه توسعه ی نیافته استان( نیمه شمالی) ضرورت دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Hierarchy Analysis in Hamadan Province during a fifty years period (1956-2006)

نویسندگان [English]

  • Jila Sajjadi 1
  • Majid Ekandarpou 2
  • Hadi Rostami 3
1 PhD Assistant professor, Geography Department, ShahidBeheshti University,Tehran,Iran
2 MSc‌‌ of Geography and Urban planning ,ShahidBeheshti University, Tehran ,Iran
3 PhD Student of Geography and Urban planning, Azad University of Malyer,Malayer,Iran