تدوین استراتژی های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده از مدل SWOT

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران)

2 (دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران)

چکیده

فرسودگی واقعیتی است که تاکنون بیش تر شهرهای باسابقه و تاریخی ایران ،تحت تأثیر آن قرار گرفته اند.آنچه مسلم است، در این گونه شهرها این مسأله، رشد بافت شهری را مختل کرده و به پیرامون سوق می دهد. بنابراین افزون بر نابودی بافت­ها درونی و باسابقه­ی شهری، هزینه های هنگفتی را با ایجاد و بافت های نوطهور بر گرده­ی شهر تحمیل می کند. این پژوهش با رویکردی توصیفی – تحلیلی، از طریق مطالعات میدانی و کتابخانه­ای و با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک SWOT و با بهره­گیری از نرم­افزار SPSS به بررسی و تجزیه و تحلیل وضع موجود بافت فرسوده شهر جهرم پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش بافت فرسوده شهر جهرم با مساحتی بالغ بر 104 هکتار و با جمعیتی  معادل 22375 نفر می باشد که 354 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تکمیل مدل سوات از نظر نخبگان و کارشناسان شهر جهرم با حجم نمونه 30 نفر استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می­دهد که علاقه مندی ساکنین برای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده و وجود گروه­های کم درآمد اقتصادی در بافت به ترتیب از مهم ترین نقاط قوت و ضعف، بالا بودن میزان مشارکت در شهرهای کوچک و  مقاوم نبودن ساختمان ها در برابر مخاطرات طبیعی از مهمترین نقاط فرصت و تهدید می­باشد. مهمترین راهبردها در ارتقا کیفیت سکونت و زندگی در بافت های فرسوده، جلب مشارکت مردمی در طرح، اجرا، بهسازی و نوسازی، فراهم کردن بسترهای لازم جهت تشکیل نهادهای مدیریتی مردمی، تشویق مردم به تشکیل سازمان های محلی می باشند. بهترین شیوه مداخله در بافت فرسوده شهر جهرم عمدتاً از نوع نوسازی همراه با مشارکت مردمی است. لذا برای مداخله در شهرهای کوچک تشکیل سازمان مدیریت محله، ایجاد خانه بهسازی محله، ایجاد حس رقابت در نوسازی ما بین محلات بافت های فرسوده، نهادینه سازی مشارکت­های اجتماعی بین مدیران محلی با شهروندان پیشنهاد می گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing rehabilitation and reconstruction strategies for worn tissue of Jahrom applying SWOT strategic model

نویسندگان [English]

  • Reza MokhtariMalekabadi 1
  • Mehdi Ebrahimi 1
  • Ameneh Karami 2
1 Ph.D., Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Payam Noor University of Isfahan
2 MA student of Geography and Urban Planning, Payam Noor University of Isfahan