تحلیل دیدگاه شهروندان از اهمیت محله محوری در مدیریت شهری ( مطالعه‌موردی: منطقه 9 شهراصفهان)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (هیأت علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

2 (مدرس گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

3 (کارشناس گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد)

چکیده

رشد فزاینده و شتابان شهرنشینی در چند دهه­ی اخیر در کشور موجب شده تا شهرها با چالش­هایی چون کم رنگ ­شدن هویت و حس تعلق اجتماعی، گسترش مشکلات اکولوژیکی، نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، دوگانگی در فضای شهر، نابرابری در توزیع و پراکندگی خدمات، دور شدن از مسیر عدالت محیطی و کاهش کیفیت زندگی مواجه گردند. بدین ترتیب تلاش­های متخصصان امور شهری، توجه به رویکردی مطلوب، جهت پایان دادن به این چالش ها می باشد. محله محوری که مبتنی بر نقش مشارکتی مردم و اجتماعات محلی است، به عنوان مهم ترین رویکرد در این راه مطرح است.
هدف این پژوهش بررسی جایگاه محله محوری در مدیریت شهری است. به صورت موردی موضوع را در منطقه 9 اصفهان؛ یکی از مناطق غربی کلان شهر اصفهان، مورد مطالعه قرار می ­دهد.از نظر روش شناسی براساس هدف از نوع توصیفی و تحلیلی، و بر اساس هدف از نوع کاربردی است. حجم نمونه از طریق فرمول نمونه­گیری کوکران تعداد 245 خانوار از این منطقه انتخاب شد و پرسش نامه در تمامی محله های آن توزیع گردید.
 از روش­های مصاحبه ،پرسش نامه، مشاهده و مطالعات کتابخانه­ای برای گرد­آوری اطلاعات و از نرم افزارهای GIS وExcel  در تجزیه و تحلیل دادهای آن استفاده شده است. از نتایج آن می­توان به عدم توزیع خدمات متناسب با نیاز های ساکنان محله ها، تفاوت در مشکلات محله ها، پایین بودن میزان رضایت از زندگی در محله ها و تمایل داشتن مردم به مشارکت در امور محله­ی خود و ... اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of citizens’ perceptions of importance of district-centered approach in urban management.(a study on district 9 in Esfahan)

نویسندگان [English]

  • Ahmad khademAlhosseyni 1
  • Farshad Tahmasebizad 2
  • NahidAlsadat Mirenayat 3
1 Ph.D., Professor in geography, Najafabad university, Najafabad, Iran.
2 Msc., Lecturer, Department of City Planning, Islamic Azad university, Branch Najafabad
3 B.A., geography and tourist Islamic Azad university, Malayer Branch