ریز پهنه‌بندی ریسک سیلاب شهری با استفاده از مدل فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعه‌ی موردی: شهر نهاوند)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان)

2 (دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان)

چکیده

از مهم‌ترین عوامل در کاهش خطر سیل، وجود آمادگی قبلی جامعه برای برخورد با این پدیده هست. این آمادگی برای برخورد با سانحه عبارت‌اند از داشتن برنامه مشخص قبلی و برنامه‌ریزی است. به همین دلیل است که برنامه‌ریزی برای مقابله با مخاطرات طبیعی، تا این اندازه اهمیت یافته است.  در این پژوهش جهت آمادگی برای برخورد با بحران، با بهره­گیری از مدل AHP با استفاده از نرم‌افزار GIS اقدام به تفکیک سطوح ریسک‌پذیر شهر نهاوند برای بحرانی نظیر سیل که ریسک آن در منطقه بسیار بالاست، انجام گرفت. نتایج حاصل از خروجی مدل نشان می­دهد که از وسعت 861 هکتاری شهر نهاوند 2/40 درصد از محدوده دارای وضعیت با ریسک کم تا بسیار کم، 5/31 درصد دارای وضعیت با ریسک متوسط و 1/28 درصد از محدوده­ی موردمطالعه نیز در شرایط با ریسک بالا تا بسیار ­بالا قرار دارد. لذا لزوم توجه هر چه بیش تر به امر برنامه­ریزی شهری و مدیریت بحران را در مراحل قبل، حین و بعد از وقوع بحران را از طرف مسؤولین این شهر می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micro-zonation of the Urban Flood Risk Model Using AHP (Case Study: Nahavand city)

نویسندگان [English]

  • Samad Fotouhi 1
  • Sajjad Kiani 2
1 Ph.D., Assistant Professor, University of Sistanand and Baluchestan
2 MSc., Environmental hazard, University of Sistanand and Baluchestan