سلامتی و امنیت شهرهای دفاعی با الگوی برنامه ریزی کاربریهای چند منظوره (نمونه موردی: شهر سنندج)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز)

2 (عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور)

3 (عضو هیات علمی گروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور)

چکیده

در برنامه‌ ریزی شهری، ایمنی و امنیت یکی از مؤلفه­های مهم در تعیین کاربری‌های شهری است. ایمنی و امنیت از ابتدایی‌ترین اصول دست یابی به استانداردهای آسایش شهری محسوب می‌گردد. هدف مقاله، بررسی وضعیت استقرار، توزیع و پراکنش مراکز و کاربری های حساس در شهر سنندج از منظر دفاعی و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه بحران با رویکرد ایجاد کاربری‌های چند منظوره در شهر سنندج می باشد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، الگوی دستیابی به امنیت و توسعه پایدار شهری را در شهر سنندج با اصول برنامه ریزی کاربری اراضی شهری مناسب، مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر تجمیع کاربری تاسیسات تجهیزات شهری، کاربری نظامی انتظامی و کاربری مسکونی و ... در محدوده های شرقی و جنوب شرقی شهر سنندج می باشد. که این قسمت از شهر را ناسازگار و نقطه بحرانی و محل تجمیع کاربری‌های حساس و استراتژیک نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Security and Safety of Defense Cities with a Model of Multifunctional Land Use Planning (Case Study: Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Kumars Maleki 1
  • Eghbal Pahkideh 2
  • Nafiseh Marsousi 3
1 Msc., Geography and Urban Planning, Tabriz University, Iran
2 Msc. Department of Geography, Payam Noor University,Tehran. Iran
3 Msc., Department of Geography, Payam Noor University,Tehran. Iran