میزان مشارکت شهروندان در فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری (مطالعه موردی: شهرگلوگاه)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان)

2 (استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه گلستان)

3 (استادیار جامعه شناسی دانشگاه گلستان)

4 (کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه گلستان)

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی میزان مشارکت شهروندان در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری و شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان است. در راستای اجرای این هدف، از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی استفاده شده و اطلاعات به روش اسنادی و میدانی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را خانوارهای شهر گلوگاه (5302) در سال 1390 تشکیل می­دهند که از میان آن­ها و بر اساس فرمول کوکران نمونه­ای به حجم 190 نفر سرپرست خانوار به روش تصادفی سیستماتیک انتخاب و با توجه به تعداد خانوار در هر یک از محلات پنجگانه، به منظور گردآوری اطلاعات، اقدام به توزیع پرسش نامه شد. با عنایت به موضوع تحقیق این سؤال کلی مطرح است که؛ میزان مشارکت شهروندان در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری به چه میزان بوده و عوامل تأثیر­گذار بر مشارکت شهروندان در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری شهر مورد مطالعه کدامند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میانگین مشارکت مردم در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری متوسط رو به پایین است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها نشان داد که بین پایگاه اجتماعی– اقتصادی شهروندان و میزان مشارکت در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری رابطه­ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون آماری پیرسون بیانگر آن است که بین ویژگی های فردی شهروندان و میزان مشارکت در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری و احساس مالکیت شهروندان در یک محله و یا شهر تا سطح 99% رابطه­ی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج آزمون آماری کروسکال­والیس نشان داد که بین محله­های مختلف شهر از نظر میزان مشارکت در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان    می­دهد که بین متغیرهایی مانند نوع شغل، سطح تحصیلات، مدت سکونت و نوع مالکیت مسکن با میزان مشارکت در فعالیت­های عمرانی و خدماتی شهرداری رابطه­ی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Degree of Citizens Participation in the Activities Rendered by Municipality Construction and Services (a case Study, Galugah City)

نویسندگان [English]

  • Ali Reza Khajeh Shahkuhi 1
  • Ali Akbar NajafiKani 2
  • Golam Reza Khoshfar 3
  • Sepideh Shahfaee 4
1 Ph.D, Assistant Professor in Geography & Rural Planning, Golestan University
2 Ph.D., Assistant Professor in Geography & Rural Planning, Golestan University
3 Ph.D., Assistant Professor in Social Sciences, Golestan University
4 M.S.c., Lecturer Geography & Urban Planning, Golestan University