برنامه ریزی راهبردی توسعه‌ی یکپارچه و پایدار منطقه قزوین مبتنی بر تحلیل عرصه های مرتبط تصمیم گیری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی)

2 (کارشناس ارشد شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی)

چکیده

با توجه به ناکارآمدی رهیافت های سنتی برنامه ریزی در حل معضلات منطقه ای که به طور عمده دچار جبریت کالبدی بودند و با توجه پیچیدگی روزافزون روابط بین عرصه های فعالیتی، بهره گیری از رهیافت های کارآمد تر همچون برنامه ریزی فضایی راهبردی، در حل مشکلات منطقه ای و بازتنظیم روابط درون آن برای اهداف و مقاصد مختلف برنامه ریزی در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی فضایی راهبردی را می توان شیوه برنامه ریزی بلند مدتی دانست که بخش عمومی آن را هدایت می نماید و با تاکید بر ابعاد فضایی در سطوح منطقه ای، مورد استفاده قرار می گیرد. از سوی دیگر توجه به اصول پایداری و یکپارچه نگری در توسعه منطقه ای در قالب رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی، متضمن توسعه­ی هماهنگ در ابعاد مختلف می باشد که امکان یکپارچه سازی فعالیت های بخشی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار را فراهم می آورد. این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل عرصه های مرتبط تصمیم گیری در قالب رهیافت برنامه ریزی فضایی راهبردی در جهت ارائه راهبرد توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین قرار دارد. در این راستا پس از تعیین عرصه های تصمیم گیری به تولید سناریو پرداخته شده و سناریوهای تولید شده با رویکردهای توسعه­ی یکپارچه و پایدار اولویت بندی خواهد شد و پس از انتخاب سناریوی برتر، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی تدوین می گردند. این پژوهش در پی تنظیم فعالیت ها و توزیع امکانات و خدمات مطابق با استعدادها و قابلیت های کانون های زیستی منطقه قزوین و ارائه راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرایی مناسب در جهت رسیدن به توسعه یکپارچه و پایدار منطقه قزوین می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning for Integrated Sustainable Development of Qazvin Region based on the Analysis of Interconnected Decision Areas

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosein Sharifzadegan 1
  • Mostafa Momeni 2
1 Ph.D, Assistant Professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.A. Urban and Regional Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the inefficiencies of the traditional approaches to regional planning in solving problems, mainly suffering from physical emphasis and increasing complexity of the relationship between activity areas, the use of more efficient approaches such as strategic spatial planning, for solving regional problems and readjust relationships within it for different purposes were scheduled on the agenda. Strategic spatial planning approach can be considered a long-term plan that will be guided by the public sector and will emphasis on spatial dimensions of regional levels. Emphasis on the principles of sustainable development and regional integration in strategic spatial planning approach ensures unisonous development in different dimensions that can be possible integration of activities in order to achieve the objectives of sustainable development provided.
This research is based on the use of Analysis of Interconnected Decision Areas (AIDA) method in strategic spatial planning approach to achieve sustainable integrated development of Qazvin region. To achieve this purpose, after determining the decision areas, the scenarios were generated and were prioritized by the integrated and sustainable development approaches followed by  the best scenario selection.  Later policies and executive  programs were produced. This research seeks to adjust  activities, services and facilities distribution in an accord with settlement potential of Qazvin region and provides strategies, policies and programs for implementation in order to achieve sustainable and integrated development of Qazvin region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Integrated and Sustainable Development
  • Strategic Spatial Planning
  • Analysis of Interconnected Decision Areas