تحلیل و رتبه‌بندی استان‌های کشور ایران از نظر ظرفیت‌های راهبردی سرزمینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ( عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار، ایران)

2 (دکتری جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران)

چکیده

کشورهای مختلف جهان دارای جایگاه متفاوتی به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، امنیتی و غیره هستند. مجموع این عوامل سبب تعیین رتبه‌ی جهانی کشورها در ساختار ژئوپلیتیک جهان می‌گردد. این جایگاه جهانی را ژئوپلیتیسین‌ها در اصطلاح جایگاه ژئوپلیتیک و مجموع و حاصل‌ضرب عواملی که منجر به تعیین این جایگاه ژئوپلیتیک می‌شود را وزن ژئوپلیتیک می‌گویند. بخش مهمی از عوامل تعیین کننده­ی وزن ژئوپلیتیک را ظرفیت‌های سرزمینی مشخص می‌کند. آن دسته از ظرفیت‌های سرزمینی که دارای نقش مهم و اساسی‌تری در تعیین وزن و جایگاه ژئوپلیتیک کشور و همچنین توسعه و استقلال آن می‌شوند، ظرفیت‌های راهبردی سرزمینی هستند. در این مقاله نگارنده‌گان سعی نموده‌اند تا جایگاه و نقش استان‌های مختلف کشور را از نظر ظرفیت‌های راهبردی سرزمینی مورد بررسی و تحلیل قرار دهند و به رتبه‌بندی استان‌ها بپردازند. در این راستا این سؤال اساسی طرح شده است که: چه استان‌هایی و در چه زمینه‌هایی به لحاظ ظرفیت‌های راهبردی سرزمینی بیش ترین نقش و جایگاه را در وزن ژئوپلیتیک کشور ایران دارند؟ راهبردی‌ترین استان‌های کشور به لحاظ مجموع ظرفیت‌های سرزمینی کدامند؟ این مقاله به شیوه‌ای تحلیلی-توصیفی انجام شده و از نوع تحقیقات تلفیقی (کمی- کیفی) است. داده‌ها نیز از طریق کتابخانه‌ای و اسنادی و آمارنامه‌ها و سایت‌های معتبر سازمان‌ها و استان‌داری‌ها و وزارت‌خانه‌ها گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and Ranking of Provinces of Iranian Terms of Strategic Territorial Potentials

نویسندگان [English]

  • Heydar Lotfi 1
  • Mostafa Rashidi 2
1 Faculty member at Islamic Azad University,Garmsar Branch, Iran
2 PhD in Political Geography, Department of Geography, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Different countries have a different position  in terms of economic, political, cultural, security and so on. These factors would determine the global ranking of countries in the geopolitical structure of the world. This position is global geopolitical situation in terms of sum and product of the factors that contribute to determining the geopolitical position which  is called geopolitical weight. Factors determine the potential for a significant part of a country determine its geopolitical weight. Territorial potentials, which have important role in determining the weight and geopolitical position of the country as well as the development and independence of their country's strategic capabilities. In this paper, we have tried to study the role of the different provinces of a country's strategic potential of their analysis and their provincial ranking. In this context, the fundamental question is: What are the provinces in terms of territorial strategic capabilities that have the greatest impact on the country's geopolitical weight? This cross-sectional study was conducted in a manner and the form of mixed-method (quantitative-qualitative). Data of the paper have been collected from the literature and documents of the governors and institutions and reputable sites and ministries

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial Potentials
  • geopolitical weight
  • Provinces
  • Iran