تأثیر اندازه‌ی دولت بر سلسله مراتب شهری در ایران مطالعه موردی استان همدان (1390-1365)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 (استاد دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد)

2 (دانشیار دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد)

3 (دانشجوی دکتری علوم اقتصادی- دانشگاه اصفهان- دانشکده علوم اداری و اقتصاد)

چکیده

عدم توجه به سلسله مراتب شهری و نحوه­ی پراکنش کانون‌های شهری در پهنه کشور از یک سو و رشد سریع شهرنشینی از سوی دیگر منجر به گسیختگی و عدم انسجام در ساختار سلسله مراتب شهری شده است. این روند، افزایش تعداد شهرهای کوچک و کم اهمیت بودن نقش شهرهای متوسط و کوچک را در پی داشته است.
پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان همدان در دوره (1390- 1365) است. برای تحلیل سلسله مراتب شهری از قاعده رتبه- اندازه استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی سلسله مراتب شهری استان همدان حاکی از آن است که سلسله مراتب شهری استان در دوره‌ی مورد مطالعه به سمت عدم تعادل میل کرده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل مربوط به تأثیر اندازه دولت بر سلسله مراتب شهری استان نشانگر معنی دار بودن تأثیر اندازه دولت بر تعداد و اندازه شهرهای استان همدان است.

کلیدواژه‌ها