تعداد مقالات: 272

251. بررسی تطبیقی پیاده‌راه‌های تربیت و ولیعصر شهر تبریز از منظر مؤلفه‌های پیاده‌مداری

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 85-110

ابوالفضل قنبری؛ الهام هادی؛ الناز هادی


252. بررسی چالش‌های حضور روستاییان در نواحی حاشیه‌ای شهری از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی: شهرستان زابل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 85-110

حمید حیدری مکرر؛ صادق اصغری لفمجانی؛ حمیدرضا نسیمی؛ مهرداد رشیدفر


253. ارتباط اندیشه‌های زیباشناختی با ساخت فضاهای شهری (نمونه موردی: میدان نقش جهان اصفهان و میدان سنت پیتر رم)

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 101-123

عباس دمرچلی؛ نوید سعیدی رضوانی؛ سیدمحمدرضا خطیبی


254. تحلیلی بر تاب آوری اجتماعات شهری در برابر زلزله (مطالعه موردی: شهرهای اردبیل، تبریز و ارومیه)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 109-134

قادر احمدی؛ محمدحسین پورحسن زاده؛ امیر سلیمان نژاد


257. بررسی تأثیر عوامل اقلیمی و احساس آسایش حرارتی بر ترجیح رنگی افراد در فضاهای شهری (نمونه موردی: شهر مهران)

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 123-146

بهروز صالحی؛ عبدالحمید قنبران؛ قاسم مطلبی؛ سیما فردوسیان


258. تحلیل فضایی پایداری شاخص‌های کمی مسکن در نواحی شهری با استفاده از مدل تودیم (مطالعه موردی: شهر زنجان)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 133-150

محسن احدنژاد؛ حسین طهماسبی مقدم؛ اصغر تیموری


259. تحلیلی از نقش سرمایه اجتماعی در شکل‌گیری حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 133-158

ابوالفضل مشکینی؛ مهدی حسین پور؛ سارا خدایی


261. بررسی میزان مشارکت شهرداری‌های کلان‌شهرهای ایران در ارتقاء سلامت شهری و ارائه یک مدل پیشنهادی

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 147-170

مریم امجدی؛ خلیل علی محمدزاده؛ شقایق وحدت؛ ایروان مسعودی اصل


262. برنامه‌ریزی راهبردی توزیع خدمات شهری از منظر عدالت فضایی (مطالعه موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 151-170

محمد امین جرفی؛ مهدی مدیری؛ مسعود مهدوی حاجیلوئی


263. ظرفیت سنجی فضایی توسعه میان افزای شهر بروجرد

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 155-180

محمد مهرافزون؛ زنگانه احمد؛ علی شماعی؛ طاهر پری زادی؛ تاج الدین کرمی


266. بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر کاهش امنیت اجتماعی در مناطق شهری (منطقه دو شهر مقدس قم)

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 171-196

وحید بارانی پسیان؛ مصطفی توکلی نغمه؛ محمدرضا پورغلامی سروندانی


269. رقابت‌پذیری گردشگری شهری در ایران(با استفاده از مدل یکپارچه دوآیر)

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 181-228

اسماعیل قادری؛ سید سپهر اعرابی


271. هویت کالبدی فضاهای داخلی خانه‌های سنتی و به‌کارگیری آن در خانه‌های تبریز

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 197-216

شفیقه علی اصل ممقانی؛ حمیدرضا صارمی؛ محمدرضا بمانیان