تعداد مقالات: 272

201. تبیین دلایل نهادی- مدیریتی در شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیر‌رسمی در ایران

دوره 10، شماره 36، بهار 1396، صفحه 157-190

منیژه لاله پور؛ پوران کرباسی فروش؛ هوشنگ سرور


202. بررسی عملکرد سراهای محلات در جذب مشارکت شهروندان شهر تهران

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 157-178

بتول حسین پور؛ سروش فتحی


205. تحلیلی بر شکل و روند توسعه فضایی و کالبدی شهر بجنورد در دهه 1380 (با استفاده از آنتروپی شانون، ضریب موران و ضریب گری)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 167-180

محمدرضا ضمیری؛ مهین نسترن؛ حمیده محمدزاده تیتکانلو


208. شهر دانش بنیان: استراتژی توسعه آینده شهر زنجان به عنوان یک شهر پایدار و خلاق

دوره 9، شماره 35، زمستان 1395، صفحه 171-192

عیسی پوررمضان؛ حمید پورحسین روشن؛ صدیقه علی اکبری


211. برنامه های توسعه ملی ایران و بازتاب مولفه های آن در صنعتی سازی ساختمان (1368-1396)

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 183-204

علیرضا خضریان؛ محمد جواد ثقفی


216. ارزیابی کیفی ریخت شناسی میدان شهری بر اساس دو مدل HSE و AGE

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 173-198

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی


217. تدوین استراتژی های راهبردی بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهر جهرم با استفاده از مدل SWOT

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 177-200

رضا مختاری ملک آبادی؛ مهدی ابراهیمی؛ آمنه کرمی


222. ساختارگرایی و تأثیرآن بر شهرسازی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 187-212

پرنا مرادی؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری


223. شاخص های استراتژی توسعه شهری و پهنه های فرسوده شهرهای میانی استان مازندران

دوره 11، شماره 40، بهار 1397، صفحه 205-234

یاسر قاسمی؛ اسدالله دیوسالار؛ پری شکری فیروزجاه؛ مهناز کشاورز


224. تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و رفتار حرکتی کاربران به روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: پردیس مرکزی دانشگاه تهران)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 215-234

سعیده کلانتری؛ احمد اخلاصی؛ علی اندجی گرمارودی؛ آرمان خلیل بیگی خامنه