تعداد مقالات: 282

131. ارزیابی دیداری محیط و منظر پارک ملت زاهدان با رویکرد ترجیحات مردمی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 99-121

خدارحم بزّی؛ محمدعلی میرشکاری


133. بررسی بعد ذهنی کیفیت زندگی در شهر جدید اندیشه

دوره 10، شماره 39، زمستان 1396، صفحه 105-130

حسین فرهادی خواه؛ حسین حاتمی نژاد؛ محمود آروین؛ نبی مرادپور


135. تحلیل فضایی و رتبه بندی شهرهای استان آذربایجان غربی بر اساس شاخص های فقر شهری

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 123-148

پخشان خضرنژاد؛ اصغر عابدینی؛ میرستار صدرموسوی


136. تحلیل حکمروایی مطلوب شهری در پایداری شهرها مطالعه موردی: شهر عجب‌شیر

دوره 8، شماره 29، تابستان 1394، صفحه 99-132

ابوالفضل مشکینی؛ سهراب موذن


137. بافت فرسوده؛ فرصت یا تهدید مدیریت شهری (نمونه موردی: بافت فرسوده شهر نهاوند)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 101-126

مصطفی خزایی؛ محمد تقی رضویان


143. ارزیابی ایمنی فضاهای روستا- شهری با تأکید بر شاخص‌های پدافند غیرعامل( نمونه موردی: روستا- شهر اشترینان)

دوره 9، شماره 34، پاییز 1395، صفحه 109-130

عبدالرضا رحمانی فضلی؛ مجید سعیدی راد؛ سما امینی


145. سیاستهای زمین شهری و تاثیر آن بر توسعه شهر تبریز

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 109-130

اکبر رحیمی


147. تحلیل سلسله مراتب شهری استان گیلان بین سال های 90- 1365 (با استفاده ازمدل های لگاریتمی رتبه – اندازه ، منحنی لورنز و ضریب جینی )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 111-135

عباس ملک حسینی؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی؛ ربابه رجبی امیرآباد


148. نقش مدیریت شهری در تعدیل نوسانات آسایش بیوکلیماتیک شهر خرم‌آباد در شرایط تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 26، پاییز 1393، صفحه 111-120

مهران لشنی‌زند؛ بهروز پروانه‌؛ فرزانه امیدی مهر


149. تحلیل فرصت‌ها‌ی توسعه‌ای بافت قدیم شهر (نمونه موردی: بخش مرکزی شهر کرمانشاه)

دوره 7، شماره 25، تابستان 1393، صفحه 111-128

لیلا موسوی دارامرودی؛ مجید شمس؛ نوذر قنبری