تعداد مقالات: 282

226. همبستگی تهدیدهای امنیتی-دفاعی با سطوح توسعه در استان کردستان با رویکرد آمایش سرزمین

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 199-223

سید مصطفی هاشمی؛ عباس علی پور؛ امیر فتحی


229. ارزیابی تاثیر کیفیت دسترسی محلات مسکونی بر روابط اجتماعی و سلامت ساکنین (مورد مطالعه: پنانگ مالزی)

دوره 12، شماره 44، بهار 1398، صفحه 200-223

معصومه هدایتی مرزبالی؛ محمدجواد مقصودی تیلکی؛ مهسان زارعی


231. سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 213-235

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان


236. ارزیابی میزان آسیب‌پذیری بافت‌ مسکونی کلان‌شهر ساری در مخاطره طبیعی زلزله

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 1-18

فریال احمدی؛ علیرضا اسکندری نژاد


239. آینده نگاری توسعه شهری با رویکرد توسعه امور زیر بنایی (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 13، شماره 50، پاییز 1399، صفحه 21-38

سیمین ابافت؛ معصومه حافظ رضازاده؛ مریم کریمیان بستانی


240. تحلیل و ارزیابی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهرستان‌های استان اصفهان

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 23-44

سهیلا رضایی آدریانی؛ حسن احمدی


241. سنجش ترجیحات حضوری زنان در عرصه‌های عمومی شهر تهران

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 23-42

مریم فرح زاد؛ مجتبی رفیعیان؛ سعید کامیابی؛ عباس ارغان


244. ارزیابی میزان رضایت‌مندی ساکنان از کیفیت مجتمع‌های مسکن مهر (مطالعه موردی: شهر نورآباد)

دوره 13، شماره 51، زمستان 1399، صفحه 43-62

یعقوب ابدالی؛ محمدتقی رضویان؛ احسان علی پوری؛ سامان نادی زاده شورابه


245. سنجش و تحلیل عدالت فضایی کاربری‌های خدمات شهری (مطالعه موردی: محلات منطقه دو شهر اردبیل)

دوره 14، شماره 53، تابستان 1400، صفحه 43-66

چنور محمدی؛ سعدی محمدی؛ سیده الهام داوری


246. ارزیابی گسترش کمی شهر و مدلسازی توسعه فیزیکی در نوار ساحلی شهر بندرعباس

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 45-56

ریحانه مداحی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی؛ رسول مهدوی نجف ابادی


247. بررسی رویکرد حکمروایی خوب شهری در چارچوب نظام مدیریت شهری موردشناسی شهر سنندج

دوره 14، شماره 52، بهار 1400، صفحه 45-64

سحر گلچینی؛ اسکندر مرادی؛ پخشان خضرنژاد