تعداد مقالات: 302

1. توزیع تراکم جمعیت در شهر رشت با استفاده از روش AHP

دوره 8، شماره 28، خرداد 1394، صفحه 1-22

حمیدرضا ضابط محبوب؛ بهرام امین زاده؛ مهدی برنافر


3. تحلیل کیفیت زندگی در دو بافت قدیم و جدید شهر مراغه با بهره گیری از مدل های آنتروپی و الکتره

دوره 7، شماره 26، آذر 1393، صفحه 1-18

عیسی ابراهیم زاده؛ حسن آهار؛ فرخ طهماسبی؛ ایوب منوچهری میاندوآب؛ علی اکبر شهناز


7. تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان

دوره 9، شماره 33، شهریور 1395، صفحه 1-23

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ رشید یوسفی؛ مهدی حاجیلو


8. ارزیابی سیستم مدیریت مواد زائد جامد سکونتگاه های شهری استان مازندران

دوره 7، شماره 25، شهریور 1393، صفحه 1-21

جمال محمدی؛ محمدرضا کنعانی؛ معصومه اکبری


11. تحلیلی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی بافت قدیم شهر کاشان

دوره 6، شماره 23، اسفند 1392، صفحه 1-26

حمید رضا وارثی؛ علی زنگی آبادی؛ ابوذر وفایی؛ محسن شاطریان


15. ادراک ساکنان در سکونتگاه های غیر رسمی و ارزیابی شاخص های کمی و کیفی آن (نمونه موردی: حصار امام خمینی(ره) شهر همدان)

دوره 10، شماره 37، شهریور 1396، صفحه 1-36

سمیه افشاری آزاد؛ آرش عثمانی؛ سعید پیری؛ بهمن خسروبیگی


21. سنجش مناطق شهری بر اساس توزیع کاربری های خدمات شهری و اثرات آن در توزیع فضایی جمعیت(مطالعه موردی: مناطق شهر مرند)

دوره 11، شماره 43، اسفند 1397، صفحه 1-20

اکبر اصغری زمانی؛ شاهین علیزاده زنوزی؛ رحیم غلامحسینی


23. تحلیل ویژگی‌های یک محله سالم از دیدگاه شهروندان (نمونه موردی: محله 3 شهر ایوان)

دوره 12، شماره 45، شهریور 1398، صفحه 1-24

رحیم بردی آنامرادنژاد؛ سعید ملکی؛ فاطمه رزمگیر؛ لیلا کشتگر