کلیدواژه‌ها = لگاریتم رتبه – اندازه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل سلسله مراتب شهری استان گیلان بین سال های 90- 1365 (با استفاده ازمدل های لگاریتمی رتبه – اندازه ، منحنی لورنز و ضریب جینی )

دوره 8، شماره 30، پاییز 1394، صفحه 111-135

عباس ملک حسینی؛ علی صفاری راد؛ احمد قاسمی؛ ربابه رجبی امیرآباد