نویسنده = آرمان خلیل بیگی خامنه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباط میان ساختار فضایی و رفتار حرکتی کاربران به روش چیدمان فضا (مطالعه موردی: پردیس مرکزی دانشگاه تهران)

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 215-234

سعیده کلانتری؛ احمد اخلاصی؛ علی اندجی گرمارودی؛ آرمان خلیل بیگی خامنه