نویسنده = نوذر قنبری
تعداد مقالات: 1
1. ساختارگرایی و تأثیرآن بر شهرسازی

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 187-212

پرنا مرادی؛ بیژن کلهرنیا؛ نوذر قنبری