نویسنده = سعید غلامرضایی
تعداد مقالات: 1
1. تبدیل روستا به شهر و تأثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنان؛ (مورد مطالعه: بیران‏شهر)

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 85-107

مهدی رحیمیان؛ فرشته حافظی؛ سعید غلامرضایی؛ نسرین حسین نژاد میر