نویسنده = فتح اله اکبریان فر
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفیت ذهنی مسکن شهری بر مبنای قلمروهای درونی و بیرونی (مطالعه موردی: شهر بوشهر)

دوره 9، شماره 32، بهار 1395، صفحه 23-39

فتح اله اکبریان فر؛ زهره هادیانی؛ جهانگیر حیدری