نویسنده = علی عشقی چهاربرج
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل بافت شهری با استفاده از روش ترانسکت نمونه موردی: شهر ارومیه

دوره 12، شماره 47، زمستان 1398، صفحه 45-66

حسین نظم فر؛ علی عشقی چهاربرج؛ منیره عمرانی