نویسنده = یوسف علیپور
تعداد مقالات: 1
1. تعیین جهت های مناسب استقرار ساختمان جهت دریافت بهینه تابش خورشیدی در شهر زنجان

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 155-173

حسن اکبری؛ فرامرز هادوی؛ مهدی زمانی؛ یوسف علیپور