نویسنده = مهین نسترن
تعداد مقالات: 3
3. تحلیلی بر شکل و روند توسعه فضایی و کالبدی شهر بجنورد در دهه 1380 (با استفاده از آنتروپی شانون، ضریب موران و ضریب گری)

دوره 6، شماره 23، زمستان 1392، صفحه 167-180

محمدرضا ضمیری؛ مهین نسترن؛ حمیده محمدزاده تیتکانلو