نویسنده = مهدی برنافر
تعداد مقالات: 1
1. توزیع تراکم جمعیت در شهر رشت با استفاده از روش AHP

دوره 8، شماره 28، بهار 1394، صفحه 1-22

حمیدرضا ضابط محبوب؛ بهرام امین زاده؛ مهدی برنافر