نویسنده = علی شماعی
تعداد مقالات: 2
1. ظرفیت سنجی فضایی توسعه میان افزای شهر بروجرد

دوره 13، شماره 49، تابستان 1399، صفحه 155-180

محمد مهرافزون؛ زنگانه احمد؛ علی شماعی؛ طاهر پری زادی؛ تاج الدین کرمی


2. تحلیل فضایی نظام شبکه شهری استان کرمانشاه (سالهای 1375 تا 1390)

دوره 8، شماره 31، زمستان 1394، صفحه 55-76

علی شماعی؛ حسن رحمتی تپه رشت؛ شریف حاجی تاش نالوس؛ نعمت کرده