نویسنده = محمد علی خانی زاده
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کاربری اراضی شهری زرقان با رویکرد کیفیت محیط

دوره 11، شماره 43، زمستان 1397، صفحه 21-46

سید سلیمان محمدی دوست؛ محمد علی خانی زاده