نویسنده = طیبه کریمی
تعداد مقالات: 2
2. سنجش پراکندگی/فشردگی شهر زاهدان طی دوره زمانی 1390 -1335

دوره 11، شماره 42، پاییز 1397، صفحه 213-235

حسین ابراهیم زاده آسمین؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ طیبه سرگلزایی جوان