نویسنده = کرامت الله زیاری
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شاخص های کمی و کیفی و برنامه ریزی مسکن شهر زنجان

دوره 9، شماره 33، تابستان 1395، صفحه 1-23

احمد پوراحمد؛ کرامت الله زیاری؛ رشید یوسفی؛ مهدی حاجیلو