نویسنده = مریم جعفری مهرآبادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (مطالعه موردی: شهر رشت)

دوره 12، شماره 46، پاییز 1398، صفحه 63-82

زهرا شعبانپور؛ اصغر شکرگزار؛ مریم جعفری مهرابادی


2. سنجش رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری با رویکرد حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: شهر کیاسر)

دوره 12، شماره 45، تابستان 1398، صفحه 139-166

کمیل عبدی؛ مریم جعفری مهرآبادی؛ مصطفی صفایی رینه؛ شمیلا اللهیاری


3. ویژگی های اقتصادی- اجتماعی زنان شاغل در بخش غیررسمی (مورد: منطقه 2 شهر رشت)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 99-122

ربابه محمدزاده؛ مریم جعفری مهرآبادی