نویسنده = ربابه محمدزاده
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های اقتصادی- اجتماعی زنان شاغل در بخش غیررسمی (مورد: منطقه 2 شهر رشت)

دوره 10، شماره 37، تابستان 1396، صفحه 99-122

ربابه محمدزاده؛ مریم جعفری مهرآبادی