نویسنده = زهرا سادات سعیده زرآبادی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کیفی ریخت شناسی میدان شهری بر اساس دو مدل HSE و AGE

دوره 13، شماره 48، بهار 1399، صفحه 173-198

حمید دانش پژوه؛ حمید ماجدی؛ زهرا سادات سعیده زرآبادی